Jadwal Kegiatan Shine Kid Gym

Waktu kegiatan Shine Kid Gym Kalam Kudus Surakarta.

Waktu
Senin - Jumat:
  1. 08.00 - 08.45
  2. 09.15 - 10.00
  3. 10.30 - 11.15
  4. 11.45 - 12.30
  5. 13.00 - 13.45

Sabtu:
  1. 07.30 - 08.15
  2. 09.15 - 10.00
  3. 10.00 - 10.45